powered_by.png, 1 kB
Start arrow Parafia
PDF Drukuj E-mail

Historia Parafii W Woli Osowińskiej

 


Parafia Wola Osowińska powstała 8 września 1930 roku. Parafia Wola Osowińska została erygowana przez Księdza Biskupa Henryka Przeździeckiego Ordynariusza Diecezji Siedleckiej dekretem Nr. 5261 z dnia 23 sierpnia 1930 roku, iż od dnia 8.IX.1930r. będzie istniała parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy kościele należącym dawniej do majątku prywatnego w Woli Osowińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o czym mówi dekret erekcyjny parafii wydany przez Księdza Biskupa Przeździeckiego. Parafia została włączona do Dekanatu Radzyń Podlaski. A oto treść dekretu erekcyjnego:".."
Erygowanie parafii w Woli Osowińskiej poprzedziła prośba złożona do Księdza Biskupa mieszkańców, by powstała parafia w Woli Osowińskiej. Napisali wtedy prośbę treści następującej:
" Do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezji Podlaskiej w Siedlcach My niżej podpisani mieszkańcy wiosek: Wola Osowińska, Nowiny, Osowno, Oszczepalin, Maków, Ruda, Krasew poczuwamy się do obowiązku i dziękujemy Waszej Ekscelencji za łaskawe przysłanie nam Kapłana, który zadość czyni potrzebom naszym i wspomaga nas w tworzeniu się parafii. Prosimy bardzo a bardzo Waszą Ekscelencję, aby zechciał wziąć pod uwagę nasze pragnienia i życzenia poparte ten, że my już z łaskawości p. Inżyniera B.Krzemińskiego oddaną do czasu kaplicę, w której Kapłan sprawuje służbę 3ożą, marny już zapewnioną przez p. Inżyniera ziemię pod przyszły kościół, następnie my mieszkańcy wsi Wola Osowińska uchwaliliśmy jednogłośnie dać trzy morgi ziemi dla przyszłego Księdza proboszcza. Taką samą ofiarę złożyła Kolonia Nowiny i Kol. Oszczepalin parafii Wojcieszkowskiej ofiarowując 4 morgi, Wieś Wola Osowińska zdaniem naszem jest najlepszym ośrodkiem, w którym winna by powstać parafia; A to dlatego, że liczymy około 1300 mieszkańców i jest na miejscu Szkoła Powszechna na 170 dzieci. Są różne organizacje społeczne, jak straż pożarna, kółko rolnicze, i inne. Jest bowiem bardzo oddaloną od parafii Kock, jak również inne wioski mają daleko do Kocka, jak np. Osowno, Nowiny, Tareba, Pasmugi, Borki, Talczyn, a z parafii Wojcieszków - Oszczepalin B, z parafii Ulan -Maków, Krasew, Ruda.
Prosimy więc Waszą Ekscelencję o łaskawe i jak najrychlejsze utworzenie parafii Wola Osowińska oraz o pozostawienie nam ks. Romana Ryczkowskiego, który jako kapłan dał nam się poznać jako dzielny i prawdziwie oddany duszpasterz dla nowopowstającej parafii z mieszkańców wiosek: Wola Osowińska, Osowno, Borki, Ruda, Maków, Krasew, Oszczepalin B, Nowiny, Tereba, Pasmugi.
Za co my i nasze pokolenia będą wdzięczni Waszej Ekscelencji, że nam udogodnił korzystanie z łask płynących z ofiary Mszy św. i św. Sakramentów oraz innych drogich nam praktyk religijnych św. Kościoła Katolickiego - bo sztandarem naszym jest nam Krzyż i wiara święta, w której łatwiej będziemy mogli się oświecać i utwierdzać, gdy będziemy mieli to ułatwione przez powstanie parafii. Oddani w Chrystusie i powiązani całym sercem do swego Arcypasterza diecezjanie."

/Następują podpisy mieszkańców/
Parafia została erygowana przy kościele - kaplicy w majątku, która należała do dziedzica, do czasu wybudowania Kościoła parafialnego.
Kościół parafialny murowany w stylu gotyckim skupia parafian z trzech parafii: Kock, Ulan, Wojcieszków. Kościół ten został pobudowany w latach 1354-1356 w dobrach dziedzicznych Feliksa i Ludwiki Nowodworskich małżonków Jaźwińskich. W dniu 7 września 1856 roku poświęcony był przez księdza Józefa Twardowskiego ówczesnego Administratora Diecezji Podlaskiej.
Fakt poświęcenia w 1856r. obecnego kościoła parafialnego w Woli Osowińskiej, jako kaplicy publicznej i tym samym przeznaczonej na użytek religijny nie samych fundatorów tylko, lecz i okolicznej ludności i obsługiwanej od początku przez księży kapelanów powoływanych przez Władzę Diecezjalną, zadecydował na podstawie prawa kanonicznego i obowiązujących podówczas przepisów prawa państwowego, że kaplica ta przestała być własnością prywatną i przeszła, jako rzecz Bogu ofiarowana pod całkowitą jurysdykcję Władzy Kościelnej, stąd i obecnie nie może być uznana za własność jakiejkolwiek instytucji świeckiej.
Mówi o tym dokument Kurii Siedleckiej znajdujący się w archiwum parafialnym w Woli Osowińskiej.
Do parafii należą dziś następujące wsie:
  • Wola Osowińska - pow. Radzyń
  • Osowno - pow. Radzyń
  • Oszczepalin - pow.Łuków
Kolonie:
  • Krasew - pow. Radzyń
  • Nowiny - pow. Radzyń
Odległość wiosek od kościoła 1-5 kilometrów. Z parafii Kock w skład naszej parafii w Woli Osowińskiej weszły wioski: Wola Osowińska, Osowno, Nowiny. Z parafii Ulan : Krasew, z parafii Wojcieszków: Oszczepalin B.
Lata 30-te XX w Lata współczesne

Z podania skierowanego do Biskupa Podlaskiego o utworzenie parafii w Woli Osowińskiej wynika, że już był ks. Roman Ryczkowski. Zamieszkał u ludzi. Potwierdzają te wiadomości ludzie starsi w parafii.
Pierwszym proboszczem Parafii Wola Osowińska został Ks. Roman Ryczkowski. Był w Woli Osowińskiej od roku 1930 do stycznia 1932 roku. Był organizatorem parafii. Parafia wtedy liczyła 2000 dusz. Ks. Ryczkowski urodzony 9.IX. 1901 r., wyświęcony w 1928r.
Dziedzic dóbr Woli Osowińskiej, Inżynier Edward Krzemiński ofiarował dla parafii ziemię:
" Akt Darowizny Dnia dwudziestego lipca 1931 roku ja niżej podpisany Inżynier Edward Krzemiński właściciel Dóbr Wola Osowińska, gminy Wojcieszków, pow. Łukowskiego, niniejszym aktem daruję parafii Wola Osowińska bezpłatnie i bez wszelkich zobowiązań, hipotecznych pod budowę kościoła i plebanii oraz budynków gospodarskich dwie morgi /po trzysta prętów/ ziemi graniczą-cej - wzadłuż z gruntami właściciela Józefa Deleżucha, a z drugiej strony położonej przy drodze idącej od wsi Wola Osowińska do folwarku mego Filipina. Darowaną przeze mnie ziemię parafia Wola Osowińska może zamienić na plac pochodzący z gruntów włościan wsi Wola Osowińska, położony obok tejże wsi przy drodze idącej do wsi Osowno. Powyższy obszar ziemi oddaję w wieczyste i bezsporne posiadanie parafii Wola Osowińska. podpis:
Edward Krzemiński

Ziemia ofiarowana przez Edwarda Krzemińskiego dla parafii Wola Osowińska pod budowę kościoła, plebanii i budynków gogospodarczych została zamieniona, aby w odpowiedniejszym miejscu mógł być pobudowany kościół parafialny. Została spisana umowa tej zamiany ziemi.
Dobrowolna umowa pomiędzy parafią Wola Osowińska a ofiarodawcami ziemi pod kościół,a mianawicie: Edwardem Masłowskim, Szczepanem Mateusiakiem, Agnieszką Majak.Petronelą Skowron, Katarzyną Skowron, Franciszkiem Grydkiem,Józefem Tomczakiem, Łukaszem Skowronem, sukcesorami po Aleksandrze Gomołą i Aleksandrem Gomołą.
W imię Boga Wszechmogącego W Trójcy Św. jedynego, my mie-szkancy wsi Wola Osowińska ofiarujemy dwa /2/ morgi ziemi pod kościół, uzyskując za to dwa /2/ morgi ziemi od Pana Inżyniera Edwarda Krzemińskiego właściciela dóbr ,Wola Osowińska, głównego fundatora Kolatora, parafianina i Prezesa Komitetu Budowy Kościoła. Ofiarę tą czynimy świadomie i przytomni na umyśle zrzekając się tej ziemi na rzecz parafii Wola Osowińska na wieczne czasy.
Umowę tę po wyraźnem przeczytaniu i dokładnem zrozumieniu, obie strony podpisują i za obowiązującą uznają. w. Wola Osowińska dnia 20 lipca 1931 roku
następują podpisy: Edmund Masłowski, Szczepan Mateusiak, Łukasz Skowron
za niepiśmiennych: Agnieszkę Majak, Petronelę Skowron, Katarzynę Skowron, Franciszka Grydka, Józefa Tomczaka na ich osobistą prośbę,
za siebia podpisał się: Aleksander Gomoła, Ks. Roman Ryczkowski
Obecni świadkowie: Stanisław Stopnicki - organista, Deleżuch Józef.

Ksiądz Proboszcz Roman Ryczkowski miał wielkie zadanie do wykonania: budowa kościoła, plebanii i budynków gospodarczych. Wybrano Komitet Budowy na zebraniu ogólnym w dnia 11 stycznia 1931r.w następującym składzie: Prezes Komitetu - P. Inżynier Edward Krzemiński, Pełnomocnik P. Cezary Her- burt Modzelowski - Administrator, wice-prezes Ks. Proboszcz Roman Ryczkowski, członkowie Komitetu - Aleksander Kryjak, Czesław Skowron, Jan Malesa, Łukasz Skowron, Józef Jeleń, Adam Sałata, Stanisław Sokół, Inżynier Krzemieniewski, Józef Wójcik, Jan Mazurek, Andrzej Deleżuch, Władysław Nowak - Kierownik Szkoły z Oszczepalina, Bolesław Cybulski, Jan Adamowicz, Józef Świder
W dniu 13 maja 1931r. na posiedzeniu Komitetu Budowy Kościoła ukonstytuowano zarząd i dwie komisje: rewizyjną i techniczną.
Ks. Roman Ryczkowski zorganizował takze życie religijne. Powstało wiele bractw: Tercjarstwo, Bractwo Różańcowe, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.
Wybudowane została plebania i budynki gospodarcze. Plany Kościoła, plebanii i budynków sporządzone przez p. Pisarskiego Architekta z Warszawy, które przywiózł p. Inżynier Edward Krzemiński.
Do budowy Kościoła jednak nie doszło. Ks. Roman Ryczkowski odszedł z parafii w styczniu 1932 roku. Potem był proboszczem w Rudnie, gdzie zginął razem ze swymi parafianami publicznie rozstrzelany przed Kościołem w dniu 30 maja 1940 roku.
Drugim proboszczem parafii Wola Osowińska był Ks. Aleksander Prus urodzony 10.VII. 1898r, wyświęcony w 1929r. W parafii był tylko 7 miesięcy, od stycznia 1932 do sierpnia 1932. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu dnia 4 marca 1941r.
W czasie jego probostwa parafia Wola Osowińska zostałą przyłączona przez Biskupa Henryka Przeździeckiego dekretem Nr.3794 z dnia 24 czerwca 1932r do Dekanatu Łukowskiego.
Trzecim Proboszczem był Ks. Zdzisław Rybak. Przybył do parafii 3 sierpnia 1932r., urodzony 7.X.1904r., wyświęcony w 1929 roku. Ks. Rybak wreszcie przeciął niezgodę i niepokoje jakie panowały w parafii. Pogodził dwór z parafią, uciszył "Ryczkowiaków", skasował różne bloki, a stworzył jedną owczarnię w parafii i głos decydujący w każdej sprawie wyrobił w parafii dla Księdza Proboszcza. Przez swój czas pobytu wykończył plebanię rozpoczętą praez Ks. Ryczkowskiego, postawił budynki ekonomiczne, ogrodził 2 morgi ziemi koło plebanii, założył sad z dobrych drzew owocowych, i zmniejszył dług zaciągnięty przez poprzedników a 8560zł na 3543zł. Organistą był Stanisław Stopnicki lat 66, pracował od 1930 roku. Ks. Rybak był do czerwca 1935 roku.
Czwartym Proboszczem parafii Wola Osowińska był Ks. Konstanty Kozyra, urodzony 24 grudnia 1901 roku, wyświęcony w 1929 roku 13 stycznia. Ks. Proboszcz zorganizował Bractwo Przenajświętszego Sakramentu, katolickie Stowarzyszenia : Mężów, Niewiast, Młodzieży Męskiej i Żeńskiej - pisze Ks. Dziekan Mazurkiewicz z Łukowa w protokóle wizyty dziekańskiej z 26.XI.1935r., który jest w Księdze Protokołów wizyt dziekańskich. Ks. Proboszcz Kozyra był w Woli Osowińskiej do września 1942r.
Piątym Proboszczem w Woli Osowińskiej był Ks. Henryk Markowski - od 1942r. do grudnia 1944r.
Po odejściu Ks. Hanryka Markowskiego W grudniu 1944r. przyszedł na zastępstwo do Woli Osowińskiej Ks. Roman 3y-czewski i Ks. Feliks Leśniewski do lipca 1945r.
Szóstym Proboszczem w Woli Osowińskiej był ks. Jan Socha od 10 lipca 1945r. Ks. Socha przyszedł z Pawłowic. Był właściwie tylko do października 1945r. i odszedł do Bork, będząc jeszcze prawnym proboszczem w Woli Osowińskiej do 1.XI.1946.
Siódmym Proboszczem w Parafii Wola Osowińska był Ks.Stanisław Cybula, urodzony 14.VII.1905r w Charlejowie, parafii Jeziorzany, wyświęcony w 1928r. Przybył 25.XI.1945., będąc Administratorem parafii Wola Osowińska. Był Proboszczem do 1 października 1949r.
Ósmym Proboszczem był Ks. dr Stanisław Jurzysta, urodzony 10.V.1913r, wyświęcony 9.II.1941. Objął parafię od 15.X.1949r i był proboszczem do 22.IV.1952r.
Dziewiątym proboszczem został mianowany Ks. Edward Skolimowski. Parafię objął od dnia 30 kwietnia 1952r, mając 54 lata, urodzony 9.VIII.1912r, wyświęcony 26.VI.1938r.
W dniu 16.XI.1965r Parafia oddaje się Matce Bożej w Jej Macierzystą niewolę, zaś 8.XI.1965r delegacja złożona z parafian udaje się z Wieczystą Księgą parafii Wola Osowińska na Jasną Górę, składając tam Akt oddania Parafii w Macierzyńską Niewolę Matki Kościoła za Wolność Kościoła.
Na okres pobytu Ks. Skolimowskiego w Woli Osowińskiej przypada czas wielkiego wysiłku w parafi. Pobudiwał plebanię, oborę, stodołe, przybudówkę przy Kościele, parkan murowany pomiędzy plebanią a kościołem z cegły cementowej i ogrodził cmentarz grzebalny.
Odszedł do Radzynia w listopadzie 1967r. Po jego odejściu przez miesiąc na zastępstwie był Ks Michał Kania.
Dziesiątym Proboszczem był Ks. Stanisław Tkacz, przybył z Polskowoli 20.XII.1967r. Urodzony 5.XI.1912r, wyświęcony 24 stycznia 1943r.Był Proboszczem w Woli Osowińskiej do 30 sierpnia 1988r.
W 1981r była peregrynacja obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej.

Natomiast 19 listopada 1985r Druga Peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej.

Jedenastym Proboszczem parafii był Ks. mgr Jan Madej, urodzony 12 grudnia 1949r, a wyświęcony 5 czerwca 1975r. Do parafii przybył 30.VIII.1988r z wikariatu Międzyrzecz Podlaski, mając 39 lat, 13 lat kapłanstwa. Ks. Jan Madej rozbudował Kościół, wybudował plebanię, ogrodził plac kościelny parkanem, wyporządkował cmentarz grzebalny.

9.V.1990r Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęcił plac pod budowę Kościoła w obecności wielu kapłanów i Dziekana z Radzynia.
Dwunastym proboszczem jest Ks. Jerzy Kalicki
Od powstania parafii duszpasterzowali jej proboszczowie:
Ks. Roman Ryczkowski
od 1930 do I.1932
Ks. Prus Aleksander
od I.1932 do VIII.1932
Ks. Rybak Zdzisław
od 3.VIII.1932 do VI.1935
Ks. Kozyra Konstanty
od 20.VI.1935 do IX.1942
Ks. Markowski Henryk
od IX.1942 do XII.1944
Ks. Socha Jan
od VII.1945 do X.1945
Ks. Cybula Stanisław
od 25.XI.1945 do 1.X.1949
Ks. dr Jurzysta Stanisław
od 15.X.1949 do 22.IV.1952
Ks. Skolimowski Edward
od 30.IV.1952 do 15.XI.1967
Ks. Tkacz Stanisław
od 20.XII.1967 do 30.VIII.1988
Ks. mgr Madej Jan
od 30.VIII.1988 do 11.VIII.2002

Ks. Kalicki Jerzy
11.VIII.2002 do 21.VIII.2014


 
Ks. Stefan Kurianowicz
od 21.VIII.2014. ...


 
(C) 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej